Sogetsu Kazama

PAGE 2

 sogetsu-samuraishodown64-concept-sketch4.png (36608 bytes)            sogetsu-samuraishodown64-concept-sketch3.png (43041 bytes)            sogetsu-samuraishodown64-concept-sketch2.png (39903 bytes)            sogetsu-samuraishodown64-concept-art-1997.png (343677 bytes)            sogetsu-samuraishodown64-concept-sketch.png (58341 bytes) 
                                   
Click Here to return to Page 1